WD Classic1      

Mod. 4.312x.xx.xxx 

  • Measuring range : 0 - 360 degrees
  • Starting threshold : 0,6 m/s
  • Heater : 24 AC/DC (20 W)   

Mod. 4.3120.22.xxx                                                      
                         .012
: 
Output : 0 - 2000 Ω                           
                         .018 : Output : 0 - 400 Ω

  • Power potentiometer : 12 VDC, 1,5 W max.                  

Mod. 4.3125.32.xxx                                                     
                         .x40 : 
Output : 0 - 20 mA
                         .x41 : Output : 4 - 20 mA                          
                         .x60 : Output : 0 - 1 V                           
                         .x61 :
Output : 0 - 10 V                          
                         .x73 :
Output : 0 - 5 V

  • Power : 14...18 VDC (1,2 W)

Mod. 4.3121.32.000

  • Power : 3,5...18 VDC (1,2 W)
  • Digital output 8-bit parallel

Mod. 4.3125.32.100

  • Power : 3,5...18 VDC (1,2 W)
  • Digital output 8-bit serial

 

Contact us

Kritech & Co PGmbH

Gewerbestrasse, 1
B - 4731 Raeren
Belgium

Tel : + 32 87 85 04 78
Fax : + 32 87 85 31 84
E-Mail : info@kritech.be

Main brands

  daivs

hoentzsch

hydrobios

Kipp LogoLogo TSI

  

lufft 

vaisalayoung

Breitfuss Logo

Friedrichs Logo

SEBA Logo