P67n SetRatioSize600400 P4123 bearbeitet      

Mod. 4123.0000

 • Measuring range : 0 - 360 degrees
 • Output : Gray Code 8 bit
 • Starting threshold : 0,2 m/s
 • Power : 4,8...30 VDC (12 mW)
 • Heater : 12 V / 6 W

Mod. 4123.0100

 • idem, but heater 24 V / 60 W

Mod. 4123.1000

 • Measuring range : 0 - 360 degrees
 • Outputs : 0/4 - 20 mA, 3 Phasensignal 
 • Starting threshold : 0,2 m/s
 • Power : 12...30 VDC (1,5 W)
 • Heater: 12 V / 6 W

Mod. 4123.1100

 • idem, but heater 24 V / 60 W

 

Contact us

Kritech & Co PGmbH

Gewerbestrasse, 1
B - 4731 Raeren
Belgium

Tel : + 32 87 85 04 78
Fax : + 32 87 85 31 84
E-Mail : info@kritech.be

Main brands

  daivs

hoentzsch

hydrobios

kippzonen

lufft

vaisala

young

Breitfuss Logo

Friedrichs Logo

SEBA Logo