P68n SetRatioSize600400 P10 bearbeitet     

Mod. 4500.0000

 • Measuring ranges : 0 - 70 m/s and 0 - 360 degrees
 • Outputs : 0 - 700 Hz / 8 bit Gray Code
 • Starting thresholds : WS : 0,3 m/s; WD : 0,2 m/s
 • Power : 4,8...30 VDC (25 mW)
 • Heater : 12 V / 12 W

Mod. 4500.0100

 • idem, but heater 24 V / 120 W

Mod. 4500.1000

 • Measuring ranges : 0 - 60 m/s and 0 - 360 degrees
 • Outputs : 2x 0 - 1 V, 0/4 - 20 mA (0 - 60 ms / 0 - 360°)
 • Starting thresholds : WS : 0,3 m/s; WD : 0,2 m/s
 • Power : 12...30 VDC (2,5 W)
 • Heater : 12 V / 12 W

Mod. 4500.1100

 • idem, but heater 24 V / 120 W

 

Contact us

Kritech & Co PGmbH

Gewerbestrasse, 1
B - 4731 Raeren
Belgium

Tel : + 32 87 85 04 78
Fax : + 32 87 85 31 84
E-Mail : info@kritech.be

Main brands

  daivs

hoentzsch

hydrobios

kippzonen

lufft

vaisala

young

Breitfuss Logo

Friedrichs Logo

SEBA Logo